آیین نامه

آیین نامه کمیته انضباطی انجمن غرفه سازان و خدمات نمایشگاهی

مقدمه:

به منظور ايجاد محيطي سالم در جهت افزايش كارايي و بهبود كمي و كيفي فعاليت ها و حمایت از حقوق صنفی اعضای انجمن غرفه سازان این آيين نامه تدوین گردید. بدیهی است این آیین نامه در جهت نظم بخشی و احقاق حقوق فعالین این صنف و سایر دست اندرکاران صنعت نمایشـگاهی ( برگـزارکنندگان، مشارکت کنندگان، پیمانکاران و بازدیدکنندگان ) می باشد و رعایت مفاد این آئین نامه برای کلیه اعضاء الزامی است.

فصل اول: تعاریف

ماده 1 به منظور رسيدگي به تخلفات و شکایات انضباطي و حمایت حقوقی ز  اعضای انجمن غرفه سازان كميته اي نه نفره (9) تحت عنوان ” كميته انضباطي انجمن غرفه سازان”  مركب از اعضاي زير با ابلاغ هیات مدیره تشكيل می گردد :

الف-  سه نفر از اعضاء انجمن به انتخاب هیات مدیره

ب-    سه نفر از بین اعضای هیات مدیره و یا بازرس

ج-    يك نفر از کمیته بازبینی، راستی آزمایی و اعمال جرایم شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران

د-    یک نفر نماینده از حراست نمایشگاه های بین المللی ایران

ه-    مدیر اجرایی انجمن

تبصره 1 : اعضای انجمن حاضر در کمیته حق بهره برداری و استفاده از امتیاز حضور در کمیته جهت مقاصد کاری در ارتباط با مشتری و یا مراودات اداری نمایشگاه را ندارند.

تبصره 2 : در هنگام انتخاب نمايندگان اعضاء غرفه سازان دو فرد واجد شرايط مذكور نيز به عنوان جايگزين (علی البدل) تعيين مي­شود تا درصورت قطع ارتباط عضو اصلي درباقيمانده دوره کمیته ، جايگزين گردد.

تبصره 3:  کلیه مکاتبات کمیته با سایر ارکان نمایشگاه و دستگاههای دولتی از طریق انجمن و هیئت مدیره انجمن می بایست صورت گیرد و کمیته صرفا نسبت به رای های صادره و مکاتبات داخلی صنفی و اعضای انجمن راسا میتواند اقدام نماید.

ماده 2  مدت عضويت در كميته انضباطی دو سال است و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع مي­باشد.

ماده 3 جلسات كميته انضباطی با حضور حداقل سه نفر عضو، رسميت يافته و تصميمات آنان با اكثريت آراء معتبر و قابل اجرا است. چنانچه كميته انضباطی به دليل عدم حضور اعضاء در سه جلسه متوالي رسميت پيدا نكند هیات مدیره انجمن غرفه سازان می تواند افراد جدید را با توجه به شرایط ماده 5 جایگزین نماید.

ماده 4 كميته انضباطی در اولين جلسه از بين خود يك نفر از اعضاء را به عنوان دبير کمیته انتخاب نموده و مشخصات و موجوديت خود را كتباً به هیات مدیره انجمن اعلام مي­نمايند.

ماده 5 اعضاي كميته انضباطی علاوه بر تابعيت جمهوري اسلامي ايران و تدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور و تعهد به نظام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد داراي تمامي شروط زير باشند:

الف:  نماينده اعضاء انجمن غرفه سازان باید دارای حسن شهرت ، دارای تحصیلات حداقل كارشناسي ، حداقل 30 سال سن با 5 سال سابقه كار و مدیریت شرکت در حوزه غرفه سازی را دارا باشند.

ب: نمايندگان هیات مدیره  نيز حداقل داراي 30 سال سن ، سه سال سابقه كار و آشنا به قوانین و مقررات اداری و صنفی باشند.

ماده 6 انجام وظيفه در كميته انضباطی با حفظ سمت مي­باشد و براي  مجموع ساعات شركت در جلسات، حق الزحمه ای پرداخت نمی گردد.

ماده7 تصميمات كميته در 5 نسخه تنظيم و به ترتيب زير ابلاغ مي­گردد:

1- يك نسخه جهت اطلاع به هیات مدیره انجمن

2- يك نسخه جهت اطلاع به کمیته بازبینی، راستی آزمایی و اعمال جرایم شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران

3- يك نسخه جهت ضبط در بايگاني كميته

4- یک نسخه جهت ابلاغ به متشاکی

5- یک نسخه جهت ابلاغ به شاکی

تبصره4  شاكی: هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه شکایتی با محوریت غرفه سازی یا امور شرکت های غرفه ساز مطرح نماید.

متشاكي : شخصي حقیقی یا حقوقی كه از او در کمیته انضباطی شكايتی مطرح گردیده است.

تبصره 5 اعضای اجمن صنفی بعنوان شاکی جهت رسیدگی و بررسی شکوایه، در قالب اهدایی و کمک به انجمن مبلغ پنج میلیون ریال و غیراعضای انجمن مبلغ ده میلیون ریال به حساب انجمن صنفی واریز نموده که در صورت صدور رای به نفع شاکی، متشاکی موظف  است علاوه بر اجرای حکم صادره کمیته ، مبلغ فوق را به حساب شاکی واریز نماید.

فصل دوم: تعاریف تخلفات

ماده 8 درجه بندی تخلفات به قرار زير است :

1-كم كاري يا سهل انگاري در انجام تعهدات صنفی از درجه 1 تا 5

2- انجام فعالیت کاری در زمان محرومیت موقت  علاوه بر محدویت سابق ازدرجه 2 تا 5

3- عدم حضور در دوره هاي آموزشي و غيبت غيرموجه در جلسات مجامع انجمن از درجه 1 تا 2

4- جعل اسناد يا استفاده از مدرك مجعول و ارائه اطلاعات خلاف واقع در امور مختلف از جمله دریافت مجوز از درجه 4  تا 5

5- سوء استفاده از عناوین رسمی انجمن ، مدارک و گواهی نامه های انجمن درجه 4 تا 5

6-عدم استفاده ازوسايل ايمني و بهداشت محيط كار يا عدم رعايت اصول ايمني كار با ادوات و تجهيزات بر اساس آیین نامه پیمانکاران (HSEE ) از درجه 1 تا 3

7- استفاده غیر مجاز از طرح های همکاران درجه 2 تا 6

8- شايعه پراكني، اهانت، تهمت، افترا، هتك حيثيت، خدشه و تضعیف اشخاص حقیقی و حقوقی و موارد مشابه از درجه 1 تا 3

9- ايجاد نارضايتي در مشتریان بابت تأخير در انجام وظائف قانوني آنها بدون ادله متقن از درجه 1 تا 3

10- افشاء و سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه همکاران از درجه 2 تا 4

11- اقدام به نزاع ، درگيري و ضرب و جرح ديگران از درجه 2 تا 4

12- عدم ایفای تعهدات پیمانکاران بخش غرفه سازی از درجه 1 تا 3

13- واگذاری مجوز ساخت غرفه و گواهی نامه از درجه 3 تا 5

14- اختلاف و مباحث مالی بین غرفه سازان و پیمانکاران از درجه 1 تا 4

15-  اعلام قیمت طرح همکار جهت تضعیف کار و وجه همکار از درجه 2 تا 4

16-اعلام قیمت زیر تعرفه قیمت مصوت انجمن از درجه 2 تا 4

17- خودداری و یا جلوگیری از رای صادره کمیته انضباطی از درجه 2 تا 5

18- تکرار تخلف و داشتن بیش از دو جریمه نوع 2، از درجه 3 تا 5

19- موارد خاص از درجه 1 تا 6

ماده 9 چناچه موضوع مطروحه در کمیته انضباطی مرتبط با بخش های مختلف نمایشگاه ازجمله حوزه برگزاری، حوزه سایت ها و یا بخش اداری و یا سایر بخش ها مرتبط  گردد ، یک نفر از انجمـن ها ، تشـکل ها و یاحوزه مرتبط جهت تشریک مساعی و تبادل نظر دعوت می گردد.

تبصره 6 کمیته انضباطی می تواند در راستای احقاق حقوق اعضاء انجمن در تعامل با برگزارکنندگان و بالعکس اقدامات لازم را اتخاذ نماید.

فصل سوم: جرایم

ماده 10 جرایم به ترتيب عبارتند از:

1- تذكر شفاهی بدون درج در پرونده

2- توبیخ  کتبی و درج در پرونده

3- تعلیق عضویت و مجوز غرفه سازی به مدت یک دوره نمایشگاهی

4- محرومیت موقت دو دوره نمایشگاهی تا سه ماه

5-  محرومیت موقت به مدت 3 ماه تا یک سال

6-  جریمه مالی و رد مال

7- اخراج از عضویت انجمن ( مطابق قوانین اساسنامه انجمن صنفی غرفه سازان )

تبصره 7 جریمه مالی جهت کپی طرح همکاران  بر اساس متراژ غرفه به قرار زیر می باشد :

 متراژ زیر صد مترمربع : متر مربعی دویست هزار تومان

 – بیش از صد متر مربع : تا 100 متر، متری دویست هزار تومان و اضافه متراژ به قرار متری صد هزار تومان محاسبه میگردد.

 (میزان جریمه کپی طرح، سالانه با توجه به تورم و رشد اقتصادی با تصویب هیئت مدیره تغییر می یابد)

تبصره 8 در صورت استفاده غیر مجاز از طرح طراح غرفه توسط شرکت غرفه ساز ، شرکت غرفه ساز مکلف به پرداخت هزینه طراحی به میزان متـری پنجاه هـزار تـومان به طـراح بوده و تخلف صورت گرفته علاوه بر جریمه مالی شامل توبیخ کتبی و درج در پرونده صنفی می باشد.(میزان جریمه طراحی، سالانه با توجه به تورم و رشد اقتصادی با تصویب هیئت مدیره تغییر می یابد)

تبصره 9 در صورت ارائه طرح توسط مشارکت کننده به شرکت  غرفه ساز ، شرکت غرفه ساز موظف به دریافت نامه کتبی مبنی بر اصالت طرح و یا نامه و رسید پرداخت هزینه طراحی به شرکت غرفه ساز و یا شخیص حقیقی (طراح غرفه) توسط مشارکت کننده می باشد. در صورت احراز کپی طرح و استفاده غیر مجاز از طرح، شرکت غرفه ساز موظف به پرداخت جریمه مالی طبق تبصره 7 بوده و با توجه به نوع تخلف ،کمیته انضباطی می تواند جرایم دیگری را هم لحاظ نماید.

فصل چهارم: مراحل رسيدگي و ثبت شکایات

ماده 11 كميته انضبـاطی براسـاس گـزارش ارجـاعي از سوي هیات مدیـره انجمـن غرفـه سـازان ، شرکت سهـامی نمایشگاه های بین المللی ایران و سایت داران ، هیئت نظارت و بازرسی، شرکت های غرفه ساز و خدمات نمایشگاهی ، مشارکت کنندگان، پیمانکاران و کارکنان شرکت های غرفه ساز ، ستادهای برگزاری و بازدیدکنندگان  اقدام به رسيدگي مي­نمايند.

ماده 12 کمیته انضباطی میتواند بر اساس گزارشات دریافتی از اعضاءکه لزوما شاکی یا متشاکی مستقیم نداشته   و صرفا تخلفی را گزارش می نمایند، راساٌ در جهت احقاق حقوق اعضا ورود نموده و در صورت اثبات تخلف، رای صادر نماید.

ماده 13 شاكي مي بايستي اصل شرح شكايت خود را به آدرس سایت کمیته انضباطی انجمن که به نشانی www.esbatenzebat.ir  می باشد به دبيرخانه انجمن غرفه سازان ارسال و دلايل و مستندات خود را نيز ضميمه شكايت نموده و در مقابل کد رهگیری دریافت نمايد. بدیهی است در صورت نقص مدارک و یا عدم اسناد مستدله شکایت قابل رسیدگی نمی باشد.

تبصره 10 تشخیص طرح موضوع در کمیته انضباطی با نظر دبیر بوده و طرح شکایت در دبیرخانه کمیته انضباطی، الزامی جهت رسیدگی برای کمیته ایجاد نمی نماید.( کمیته الزام و تعهدی جهت عدم دریافت شکایت و اعلام کتبی ندارد)

ماده 14 هرگاه رسيدگي به شکایت به تشخيص كميته انضباطی، مستلزم استفاده از نظر كارشناسي و يا بازرسي باشد، موضوع به كارشناس دارای صلاحیت ارجاع مي­شود که هزينه كارشناسي بعهده شاكي خواهد بود و چنانچه هر يك از اصحاب دعوي تقاضاي ارجاع امر به كارشناس را بنمايند هزینه کارشناسی بعهده متقاضي است. بديهي است چنانچه شاكي هزینه کارشناسی را بپردازد و تخلف متشاكي احراز گردد هزینه پرداختي از متشاكي اخذ و به شاكي مسترد خواهد شد.

ماده 15 كميته انضباطی، موارد تخلف و برگ تفهيم تخلف را پس از تعیین وقت رسیدگی جهت ابلاغ تنظيم و ارسال مي­نمايند.

ماده 16 متشاکی مي­بايستي حداکثر ظرف مدت 10روز کاری از تاريخ ابلاغ برگ تفهيم تخلف، دفاعيه خود را در سامانه ارائه نمايد. اين مدت غیر قابل تمديد مي­باشد.

ماده 17 كميته انضباطی متشاکی را حداقل يك بار براي حضور در جلسه با نامه كتبي و یا به صورت الکترونیکی دعوت می نمايد. عدم حضور متشاکی مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم کمیته نخواهد بود.

تبصره 11 وقت جلسه بايد طوري تعيين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه، كمتر از 7 روز نباشد. درصورت وجود معاذير قانوني جهت حضور در جلسه به تشخيص كميته، وقت ديگري تعيين مي­گردد.

تبصره 12- معاذير قانوني شامل:

  • فوت بستگان درجه 1 (پدر، مادر، همسر، فرزند)

2- حوادث غيرمترقبه (از قبیل بلایا و حوادث طبیعی)

3- بيماري حاد با تاييد پزشك معتمد و یا بیماری های فراگیر از قبیل کرونا و … که توسط دولت و یا نهاد های دولت اعلام گردد.

4- ازدواج بستگان درجه یک ( پدر، مادر، خواهر و برادر)

فصل پنجم: اتخاذ تصميم، ابلاغ و اجرا

ماده 18 كميته پس از اتمام رسيدگي و ملاحظه اسناد و مدارك  موجود در پرونده و با توجه به دفاعيات شاکی و متشاکی پس از تشخيص نوع تخلف، بادرنظرگرفتن مواردي از جمله : ميزان زيان وارده، آثار سوء اجتماعي ، مالی و اداري، وجود يا فقدان سوء نيت و با توجه به موقعيت و سوابق به طور مستدل و مستند صدور رای می نماید.

تبصره 13 چنانچه يكي از اعضاء کمیته  يا يكي از خويشاندان نسبي يا سببي تا درجه 2 و يا شركاي تجاري آنان شاكی يا متشاكي پرونده‌اي باشند عضو مذكور حق شركت در جلسات رسيدگي به اينگونه پرونده‌ها را ندارد و در اينصورت ساير اعضاء نسبت به پرونده رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌نمايند.

تبصره 14 درصورتي كه كميته انضباطی براساس مدارك موجود، ارتكاب تخلف از سوي متشاکی را احراز نكند،او را تبرئه مي­نمايد.

ماده 19  – تصميمات كميته قطعي بوده و واحد امور اداري انجمن موظف است آراء مزبور را حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ اتخاذ تصميم، ابلاغ و از تاريخ ابلاغ اجرا نمايد.

تبصره 15 هرگونه خوداري يا جلوگيري از ابلاغ يا اجراي آراء كميته ممنوع و با متخلفان طبق مقررات اين آيين نامه رفتار خواهد شد.

تبصره 16 درصورتي كه متشاکی در وضعيتي باشد كه اجراي فوري آراء كميته درباره وي ممكن نباشد، مراتب به كميته گزارش شده و به محض حصول امكان با تشخیص کمیته، اجرا مي­گردد.

تبصره 17 درصورت اعتراض به رای صادره از طرف کمیته انضباطی توسط  شاکی و یا متشاکی حداکثر تا 10 روز کاری فرصت خواهند داشت تا با ارائه ادله جدید، موضوع مجدداٌ مورد بررسی همه جانبه کمیته قرار گرفته و بدیهی است نظر نهایی کمیته انضباطی که غیر قابل تغییر بوده، اعلام می گردد.

تبصره 18 کلیه اعضاء کمیته می بایست حفاظت اسناد مطروحه را در نظر داشته و از انتشار آن به هر نحو خودداری نمایند.

ماده 20 ابلاغ حکم و دعوت به جلسات از طریق سامانه ، یا گروه های اطلاع رسانی مجازی و یا تماس تلفنی دبیر محترم کمیته انضباطی و کادر اداری انجمن ملاک عمل می باشد.

ماده 21  – اين آيين نامه مشتمل بر21 ماده و 18 تبصره، در تاریخ 05/05/1398 تهیه و تنظیم و در تاریخ 01/09/1401 پس از اصلاح و بازبینی مجدد به تاييد اعضای کمیته انضباطی انجمن غرفه سازان و  هیئت مدیره انجمن رسيده و از تاريخ مذكور لازم الاجرا می باشد.