نمایشگاه بین المللی تهران- سالن ۳۷ – طبقه دوم – دفتر انجمن غرفه سازان

۲۲۶۵۷۰۲۵

ساعت کاری 9:00-17:00

آیین نامه کمیته انضباطی انجمن غرفه سازان

مقدمه:

به منظور ایجاد محیطی سالم در جهت افزایش کارایی و بهبود کمی و کیفی فعالیت ها و حمایت از حقوق صنفی اعضای انجمن غرفه سازان این آیین نامه تدوین گردید. بدیهی است این آیین نامه در جهت نظم بخشی و احقاق حقوق فعالین این صنف و سایر دست اندرکاران صنعت نمایشـگاهی ( برگـزارکنندگان، مشارکت کنندگان، پیمانکاران و بازدیدکنندگان ) می باشد و رعایت مفاد این آئین نامه برای کلیه اعضاء الزامی است.

فصل اول: تعاریف

ماده ۱- به منظور رسیدگی به تخلفات و شکایات انضباطی و حمایت از  اعضای انجمن غرفه سازان کمیته ای هفت نفره تحت عنوان ” کمیته انضباطی انجمن غرفه سازان”  مرکب از اعضای زیر با ابلاغ هیات مدیره تشکیل می گردد :

الف-  دو نفرنماینده اعضاء انجمن به انتخاب هیات مدیره

ب-    دو نفراز اعضای هیات مدیره ویک نفر از بازرسین

ج-    یک نفر از کمیته بازبینی، راستی آزمایی و اعمال جرایم شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران

د-     مدیر اجرایی انجمن

تبصره ۱: در هنگام انتخاب نمایندگان اعضاء غرفه سازان یک  فرد واجد شرایط مذکور نیز به عنوان جایگزین (علی البدل) تعیین می­شود تا درصورت قطع ارتباط عضو اصلی درباقیمانده دوره کمیته ، جایگزین گردد.

ماده ۲- مدت عضویت در کمیته انضباطی دو سال است و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع می­باشد.

ماده ۳- جلسات کمیته انضباطی با حضور سه نفر عضو رسمیت یافته و تصمیمات آنان با اکثریت آراء معتبر و قابل اجرا است. چنانچه کمیته انضباطی به دلیل عدم حضور اعضاء در سه جلسه متوالی رسمیت پیدا نکند هیات مدیره انجمن غرفه سازان می تواند افراد جدید را با توجه به شرایط ماده ۵ جایگزین نماید.

ماده ۴- کمیته انضباطی در اولین جلسه از بین خود یک نفر از اعضاء را به عنوان دبیر کمیته انتخاب نموده و مشخصات و موجودیت خود را کتباً به هیات مدیره انجمن اعلام می­نمایند.

ماده ۵- اعضای کمیته انضباطی علاوه بر تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور و تعهد به نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید دارای تمامی شروط زیر باشند:

الف:  نماینده اعضاء انجمن غرفه سازان باید دارای حسن شهرت ، دارای تحصیلات حداقل کارشناسی ، حداقل ۳۰ سال سن با ۵ سال سابقه کار در حوزه غرفه سازی را دارا باشند.

ب: نمایندگان هیات مدیره  نیز حداقل دارای ۳۰ سال سن ، سه سال سابقه کار و آشنا به قوانین و مقررات اداری و صنفی باشند.

ماده ۶- انجام وظیفه در کمیته انضباطی با حفظ سمت می­باشد و برای  مجموع ساعات شرکت در جلسات، حق الزحمه ای پرداخت نمی گردد.

 

ماده۷- تصمیمات کمیته در ۵ نسخه تنظیم و به ترتیب زیر ابلاغ می­گردد:

۱-یک نسخه جهت ابلاغ به هیات مدیره انجمن

۲-یک نسخه جهت ابلاغ به کمیته بازبینی، راستی آزمایی و اعمال جرایم شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران

۳- یک نسخه جهت ضبط در بایگانی کمیته

۴- یک نسخه جهت ابلاغ به متشاکی

۵- یک نسخه جهت اطلاع شاکی

 

تبصره۲ –   شاکی : هر شخص حقیقی و یا حقوقی که شکایتی با محوریت غرفه سازی یا امور شرکت های غرفه ساز مطرح نماید.

متشاکی: شخصی حقیقی یا حقوقی که از او در کمیته انضباطی شکایتی مطرح گردیده است.

فصل دوم: تعاریف تخلفات

ماده ۸- درجه بندی تخلفات به قرار زیر است :

۱-کم کاری یا سهل انگاری در انجام تعهدات صنفی از درجه ۱ تا ۵

۲- انجام فعالیت کاری در زمان محرومیت موقت  علاوه بر محدویت سابق ازدرجه ۲ تا ۵

۳- امتناع از حضور در دوره های آموزشی و غیبت غیرموجه در جلسات مجامع انجمن از درجه ۱ تا ۲

۴- جعل اسناد یا استفاده از مدرک مجعول و ارائه اطلاعات خلاف واقع در امور مختلف از جمله دریافت مجوز از درجه ۴  تا ۵

۵- سوء استفاده از عناوین ، مدارک و گواهی نامه های انجمن از درجه ۴ تا ۵

۶- عدم استفاده ازوسایل ایمنی و بهداشت محیط کار یا عدم رعایت اصول ایمنی کار با ادوات و تجهیزات بر اساس

آیین نامه پیمانکاران (HSE ) از درجه ۱ تا ۳

۷- استفاده غیر مجاز از طرح های همکاران درجه ۲ تا ۶

۸- شایعه پراکنی، اهانت، تهمت، افترا، هتک حیثیت و موارد مشابه از درجه ۱ تا ۳

۹- ایجاد نارضایتی در مشتریان بابت تأخیر در انجام وظائف قانونی آنها بدون ادله متقن از درجه ۱ تا ۳

۱۱- افشاء و سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه همکاران از درجه ۲ تا ۴

۱۲- اقدام به نزاع ، درگیری و ضرب و جرح دیگران از درجه ۲ تا ۴

۱۳- عدم ایفای تعهدات پیمانکارارن بخش غرفه سازی از درجه ۱ تا ۳

۱۴- واگذاری مجوز ساخت غرفه و گواهی نامه از درجه ۳ تا ۵

۱۵- اختلاف و مباحث مالی بین غرفه سازان و پیمانکاران از درجه ۱ تا ۴

۱۶- موارد خاص از درجه ۱ تا ۶

 

ماده ۹- چناچه موضوع مطروحه در کمیته انضباطی مرتبط با بخش های مختلف نمایشگاه ازجمله حوزه برگزاری، حوزه سایت ها و یا بخش اداری و یا سایر بخش ها مرتبط  گردد ، یک نفر از انجمـن ها ، تشـکل ها و یاحوزه مرتبط جهت تشریک مساعی و تبادل نظر

دعوت می گردد.

تبصره ۳ – کمیته انضباطی می تواند در راستای احقاق حقوق اعضاء انجمن در تعامل با برگزارکنندگان و بالعکس اقدامات لازم را اتخاذ نماید.

 

فصل سوم: جرایم

ماده ۱۰- جرایم به ترتیب عبارتند از:

۱ – تذکر شفاهی بدون درج در پرونده

۲- توبیخ  کتبی و درج در پرونده

۳- تعلیق عضویت و مجوز غرفه سازی به مدت ۱۰ روز یا یک دوره نمایشگاه

۴- محرومیت موقت به مدت ۱۰ روز تا سه ماه

۵- محرومیت موقت به مدت ۳ ماه تا یک سال

۶- جریمه مالی

تبصره ۴ – جریمه مالی جهت کپی طرح همکاران  بر اساس متراژ غرفه به قرار زیر می باشد:

– متراژ زیر صد مترمربع ، متر مربعی یکصد هزار تومان

– بیش از صد متر مربع : تا ۱۰۰ متر، متری یکصد هزار تومان و اضافه متراژ به قرار متری شصت هزار تومان

محاسبه میگردد

تبصره ۵- در صورت استفاده غیر مجاز از طرح، طراح غرفه توسط شرکت غرفه ساز ، شرکت غرفه ساز مکلف به پرداخت هزینه طراحی به میزان متـری بیســت هـزار تـومان به طـراح بوده و تخلف صورت گرفته علاوه بر جریمه مالی شامل توبیخ کتبی و درج در پـرونده صنـفی می باشد.

تبصره ۶- در صورت ارائه طرح توسط مشارکت کننده به شرکت  غرفه ساز ، شرکت غرفه ساز موظف به دریافت نامه کتبی مبنی بر اصالت طرح توسط مشارکت کننده می باشد. در غیر اینصورت در صورت احراز کپی طرح و استفاده غیر مجاز از طرح، شرکت غرفه ساز موظف به پرداخت جریمه مالی طبق تبصره ۴ بوده و با توجه به نوع تخلف کمیته انضباطی می تواند جرایم دیگری را هم لحاظ نماید.

فصل چهارم: مراحل رسیدگی و ثبت شکایات

 ماده ۱۱- کمیته انضبـاطی براسـاس گـزارش ارجـاعی از سوی هیات مدیـره انجمـن غرفـه سـازان ، شرکت سهـامی نمایشگاه های بین المللی ایران و سایت داران ، شرکت های غرفه ساز، مشارکت کنندگان، پیمانکاران و کارکنان شرکت های غرفه ساز ، ستادهای برگزاری و بازدیدکنندگان  اقدام به رسیدگی می­نمایند.

ماده ۱۲- کمیته انضباطی میتواند بر اساس گزارشات دریافتی از اعضاءکه لزوما شاکی یا متشاکی مستقیم نداشته   و صرفا تخلفی را گزارش می نمایند، راساٌ ورود نموده و در صورت اثبات تخلف، رای صادر نماید.

ماده ۱۳- شاکی می‌بایستی اصل شرح شکایت خود را به آدرس سایت کمیته انضباطی انجمن که به نشانی www.esbatenzebat.ir می باشد به دبیرخانه انجمن غرفه سازان  ارسال و دلایل و مستندات خود را نیز ضمیمه شکایت نموده و در مقابل کد رهگیری دریافت نماید. بدیهی است در صورت نقص مدارک و یا عدم اسناد مستدله شکایت قابل رسیدگی نمی باشد.

تبصره ۷- تشخیص طرح موضوع در کمیته انضباطی با نظر دبیر بوده و طرح شکایت در دبیرخانه کمیته انضباطی الزامی جهت رسیدگی برای کمیته ایجاد نمی نماید.

ماده ۱۴- هرگاه رسیدگی به شکایت به تشخیص کمیته انضباطی، مستلزم استفاده از نظر کارشناسی و یا بازرسی باشد، موضوع به کارشناس دارای صلاحیت ارجاع می­شود که هزینه کارشناسی بعهده شاکی خواهد بود و چنانچه هر یک از اصحاب دعوی تقاضای ارجاع امر به کارشناس را بنمایند هزینه کارشناسی بعهده متقاضی است. بدیهی است چنانچه شاکی هزینه کارشناسی را بپردازد و تخلف متشاکی احراز گردد هزینه پرداختی از متشاکی اخذ و به شاکی مسترد خواهد شد.

ماده ۱۵- کمیته انضباطی، موارد تخلف و برگ تفهیم تخلف را پس از تعیین وقت رسیدگی جهت ابلاغ تنظیم و ارسال می­نمایند.

ماده ۱۶- متشاکی می­بایستی ظرف مدت ۱۰روز کاری  از تاریخ ابلاغ برگ تفهیم تخلف، دفاعیه خود را در سامانه ارائه نماید. این مدت غیر قابل تمدید می­باشد.

ماده ۱۷- کمیته انضباطی متشاکی را حداقل یک بار برای حضور در جلسه با نامه کتبی رسیدگی دعوت می نماید. عدم حضور متشاکی مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم کمیته نخواهد بود.

تبصره ۸- وقت جلسه باید طوری تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه، کمتر از ۷ روز نباشد. درصورت وجود معاذیر قانونی جهت حضور در جلسه به تشخیص کمیته، وقت دیگری تعیین می­گردد.

 

تبصره ۹- معاذیر قانونی شامل:

-فوت بستگان درجه ۱ (پدر، مادر، همسر، فرزند)

۲- حوادث غیرمترقبه

۳- بیماری حاد با تایید پزشک معتمد

۴- ازدواج بستگان درجه ۱

فصل پنجم: اتخاذ تصمیم، ابلاغ و اجرا

 ماده ۱۸- کمیته پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک  موجود در پرونده و توجه به دفاعیات متشاکی پس از تشخیص نوع تخلف، بادرنظرگرفتن مواردی از جمله: میزان زیان وارده، آثار سوء اجتماعی ، مالی و اداری، وجود یا فقدان سوء نیت و با توجه به موقعیت و سوابق به طور مستدل و مستند صدور رای می نماید.

تبصره ۱۰- چنانچه یکی از اعضاء کمیته  یا یکی از خویشاندان نسبی یا سببی تا درجه ۲ و یا شرکای تجاری آنان شاکی یا متشاکی پرونده‌ای باشند عضو مذکور حق شرکت در جلسات رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها را ندارد و در اینصورت سایر اعضاء نسبت به پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نمایند.

تبصره ۱۱ – درصورتی که کمیته انضباطی براساس مدارک موجود، ارتکاب تخلف از سوی متشاکی را احراز نکند،او را تبرئه می­نماید.

ماده ۱۹  – تصمیمات کمیته قطعی بوده و واحد امور اداری انجمن موظف است آراء مزبور را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اتخاذ تصمیم، ابلاغ و از تاریخ ابلاغ اجرا نماید.

تبصره ۱۲- هرگونه خوداری یا جلوگیری از ابلاغ یا اجرای آراء کمیته ممنوع و با متخلفان طبق مقررات این آیین نامه رفتار خواهد شد.

تبصره ۱۳- درصورتی که متشاکی در وضعیتی باشد که اجرای فوری آراء کمیته درباره وی ممکن نباشد، مراتب به کمیته صادر کننده رای گزارش شده و به محض حصول امکان، اجرا می­گردد.

تبصره ۱۴- درصورت اعتراض به رای صادره از طرف کمیته انضباطی توسط  شاکی و یا متشاکی حداکثر تا ۱۰ روز کاری فرصت خواهند داشت تا با ارائه ادله جدید، موضوع مجدداٌ مورد بررسی همه جانبه کمیته قرار گرفته و بدیهی است نظر نهایی کمیته انضباطی که غیر قابل تغییر بوده، اعلام می گردد.

تبصره ۱۵- کلیه اعضاء کمیته می بایست حفاظت اسناد مطروحه را در نظر داشته و از انتشار آنها در گروه و مجامع عمومی و کاری خودداری نمایند.

ماده ۲۰ – ابلاغ حکم و دعوت به جلسات از طریق سامانه ، یا گروه های اطلاع رسانی مجازی و یا تماس تلفنی دبیر محترم کمیته انضباطی انجمن ملاک عمل می باشد.

ماده ۲۱  – این آیین نامه مشتمل بر۲۱ ماده و۱۵تبصره، در تاریخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۸ تهیه و تنظیم و در تاریخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۹ پس از اصلاح و بازبینی مجدد به تایید اعضای کمیته انضباطی انجمن غرفه سازان و  هیئت مدیره انجمن رسیده و از تاریخ مذکور لازم الاجرا می باشد.