سامانه کمیته انضباطی انجمن غرفه سازان و خدمات نمایشگاهی با هدف ثبت و پیگیری شکایات غرفه سازان طراحی و در دسترس متعاملین قرار دارد.

جهت ثبت شکایت خود بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

هزینه ی ثبت شکایت در سامانه کمیته انضباطی انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان و خدمات نمایشگاهی بشرح ذیل می باشد.
ثبت درخواست شکایت جهت اعضای انجمن 500.000 تومان
ثبت درخواست شکایت جهت غیر اعضا 1.000.000 تومان
شماره حساب و شماره شبا انجمن:

بنام سعید صدقی و هرمز جلالی
شماره حساب 0115926277009
شماره شبا IR770170000000115926277009

برای پیگیری شکایت خود بر روی دکمه زیر کلیک کنید.