نمایشگاه بین المللی تهران- سالن ۳۷ – طبقه دوم – دفتر انجمن غرفه سازان

۲۲۶۵۷۰۲۵

ساعت کاری 9:00-17:00

اعضای کمیته انضباطی انجمن غرفه سازان

هرمز جلالی

دبیر کمیته انضباطی انجمن غرفه سازان

حسام گودرزی

مدیر اجرایی انجمن غرفه سازان

کاظم جعفری زاده

عضو هیات مدیره انجمن غرفه سازان

علیرضا خطیب شهیدی

نایب رئیس هیات مدیره انجمن غرفه سازان

کاوه ثروتی

عضو هیات مدیره شرکت نمایشگاهی شهر آفتاب

هومن مشایخی

بازرس انجمن غرفه سازان

ارتباط با اعضای کمیته

از راه دور