نمایشگاه بین المللی تهران- سالن ۳۷ – طبقه دوم – دفتر انجمن غرفه سازان

۲۲۶۵۷۰۲۵

ساعت کاری 9:00-17:00

آمار کمیته انضباطی

آمار پرونده های ارجاعی و رسیدگی شده در کمیته انضباطی

پرونده های وارده ۵۵پرونده
پرونده های بررسی شده ۴۵پرونده
احکام صادر شده ۲۵پرونده
جرایم نقدی ۵پرونده
درج در پرونده ۵پرونده
تعلیق عضویت ۱پرونده